One of the three Aki Kimono Rental shops in Tokyo.